Skärmavbild 2020-07-25 kl. 13.12.38

Många möjliga framtider – omvandlingen av handeln har bara börjat

Är det vi ser nu det nya normala? Även om våren har varit omvälvande och utvecklingen inom handeln spolats fram ett antal år på några få månader finns det mycket som tyder på att det bara börjat. Retail är ett komplext system av olika komponenter som är beroende av såväl global ekonomi, logistiksystem och råvarutillgång. Att vi shoppar under semestern har mindre betydelse för handelns utveckling i Sverige på lång sikt, än det amerikanska presidentvalet. 

Man kan inte bara titta på utvecklingen i Sverige och dra slutsatser om hur framtiden retail kommer att se ut. Man kan inte bara titta på e-handelns utveckling för att dra slutsatser om hur utvecklingen inom e-handeln kommer se ut. Varje spelar inom retail är beroende av leverantörer, varuflöde, producenter, underleverantörer till producenter, råvaruflöde och ett system som hanterar detta.  Retail är en del av ett komplext ekosystem med många delar som hänger samman och som påverkar varandra.

Nicholas Taleb formulerar det så här i “Skin in the game”:

The main idea behind complex systems is that the ensamble behaves in ways not predicted by its components. The interactions matter more than the nature of the units. Studying individual ants will almost never five us a clear indication f how the ant colony operates. For that one needs to understand an ant colony as an ant colony, no less, no more, not a collection of ants. 

Utvecklingen som skedde under Q2 inom den globala modesektorn med branta försäljningtapp ger följdverkningar under lång tid framöver. På samma sätt kommer utvecklingen i USA få konsekvenser för hela världens produktion när order som i normalfall skulle komma inte kommer.

Konsumenterna signalerar ökad försiktighet och fokus på lågprisalternativ

Beteendeförändringar hos konsumenterna på lite längre sikt är fortfarande svår att fånga, även om de flesta av de större konsultbolagen löpande gör studier av konsumentintentionerna:

Ernst & Young har gjort en studie om konsumentintentioner nu och framåt. Som jag sagt tidigare är jag skeptisk när det gäller möjligheten att fånga konsumenternas verkliga intentioner om sitt framtida beteende. Vi säger en sak men gör en annan. Tidigare kriser visar att man i stort återgår till tidigare beteende, men samtidigt gör denna kris att marknaden snabbspolar utvecklingen ett antal år framåt av bara farten.

Likviditetskrisen gör helt enkelt att marknaden omformas så att utbudet förändras. En av de trender EY fångar upp är efterfrågan på affordability – det vill säga lågpris – en trend som ju redan påverkat handeln under många år. Man kan också översätta det till behovet att skapa värde för pengarna. Rätt pris är inte bara en prispunkt utan upplevelsen vad man får för pengarna.

Utvecklingen i USA påverkar den globala handeln

USA har drabbats extremt hårt av pandemin, med såväl hög arbetslöshet, stor påverkan på samhällsfunktioner, social oro och som en följd av detta, snabb omvandling av handeln. Man räknar med att ungefär 25000 butiker kommer stänga under innevarande år. Wall Street Journal publicerar statistik över hur olika branscher påverkats. Utvecklingen har också gjort att fastighetsägare har gått in och bjudit på konkursbon – Simon Property Group har tidigare investerat i digital natives såsom B8ta men har nu gett sig in i traditionell retail, rapporterar CNBC.

Utvecklingen i USA är förutom pandemin i sig starkt kopplad till den politiska ledningens förmåga att hantera denna och ekonomin framåt. Washington Post publicerade för ett par veckor sedan en databas som visar att President Trump har gjort 20055 felaktiga påståenden under 1267 dagar som president.  Det är självklart att det inte skapar vare sig stabilitet eller trovärdighet – och vad värre är, tänk om han tror på det själv och fattar beslut utifrån detta. Vi lär inte se någon stabilitet i utvecklingen i USA innan det amerikanska presidentvalet i höst – och den turbulenta utvecklingen utnyttjas också av främmande makt genom påverkansoperationer utförda av såväl Ryssland och Kina.

Modebranschens står för en mycket turbulent framtid – som också spiller över på fastighetsägarna

Utvecklingen inom handeln i USA och den globala påverkan inom vissa branscher har ännu inte nått full effekt. En av de branscher som drabbats hårdast är mode som redan innan pandemin var starkt påverkad av såväl ehandelns tillväxt, överetablering av butiker, hög aktivitetsgrad och även hållbarhetsfrågan. När pandemin slog till drabbades man av mycket stora försäljningsbortfall, både som en konsekvens av nedstängningar men också av konsumenternas bristande intresse för kategorin som helhet. Viss återhämtning har skett, men ordervolymer som cancellerats under pandemin för att rädda likviditeten och som inte kommer att läggas för kommande säsonger, kommer under kommande år påverka hela distributionskedjan. Minskad försäljning påverkar både leverantörer, leverantörernas produktion, råvaruleverantören, distributörer och logistikpartners, leverantörer av emballage och så vidare i hela kedjan. Det gäller inte bara USA. Flera modeaktörer i Sverige som jag pratat med räknar med försäljning på minus 10-20% under 2021. Det är volymer som slår direkt rakt igenom hela kedjan ner till råvaruleverantörerna.

De långa ledtiderna i produktionen i fjärran östern, gör också hela kedjan sårbar vid snabba förändringar, varför flera ser över möjligheterna att producera på närmare håll, såsom Turkiet eller till och med Europeiska marknader. Detta kommer innebära en stor turbulens på de internationella marknaderna under året som kommer, då även stora leverantörer kommer få problem – något som också påverkar de anställda i fabrikerna direkt.

Handelns utmaningar blir också fastighetsägarnas utmaningar, särskilt som man i många fall gjort sig beroende av en stor andel modeetableringar. Hösten kommer innebära fler konkurser och strategiska stängningar som en konsekvens av en ny butiksnätsplanering. Värderingen av fastigheten är direkt kopplad till förmågan att ta ut hyra och en sänkning av hyresnivån innebär därmed sänkt värde. Därför kommer kloka fastighetsägare också aktivt försöka ställa om sitt beroende av mode till annan verksamhet – några kanske aktivt avvecklar sin exponering mot handel helt och hållet. Fastighetsägarna riskerar också att påverkas av ett förändrat arbetssätt i spåren av pandemin där en större del av arbetet kan ske från hemmet, med minskade behov av stora kontor i centrala lägen. Det påverkar också  möjligheterna att ta ut hyra för annan verksamhet – och i ett längre perspektiv riskerar vi en fastighetskris i delar av marknaden. Det är mot bakgrund av detta som man ska se Simon Properties intresse i att investera i hyresgäster.

På samma sätt som att skillnaderna mellan de lyckosamma och de mindre lyckosamma blir allt större inom retail – lär vi få se detsamma inom fastighetssektorn. En intressant studie om framtidens kommersiella destinationer som bara har några veckor på nacken går att läsa här.

Många möjliga framtider

De stora och omvälvande förändringarna inom handeln påverkar alltså hela ekosystemet och är beroende av såväl ekonomiska som politiska realiteter. Framtiden beror på samverkan i flera, i sig komplexa system:

  • Den globala ekonomiska och i vissa fall militära kraftmätningen mellan Kina, USA, Ryssland och EU, där också de diktatoriska staterna försöker påverka demokratiska processer och ägnar sig åt omfattande påverkansoperationer och spionage. Kina är i konflikt med bland annat Indien, Filippinerna och Taiwan och har också motverkat demokratiströmningar i Hongkong. Ryssland är i fortsatt väpnad konflikt med Ukraina – ett krig som pågått i Europa sedan 2014 då Ryssland under falsk flagg ockuperade Krimhalvön.
  • Likviditetskonkurser kommer fortsätta att öka under hösten. Uppköp kan komma från oväntat håll där fastighetsägare integrerar framåt i likhet med Simon Properties – andra möjligheter är att likvida leverantörer eller marknadsplatser som Amazon (som också tittat på att bjuda på ett par varuhuskedjor) passar på att expandera i den fysiska världen till låg kostnad.
  • De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är inte på något sett greppbara, eftersom smittan i ett globalt perspektiv inte är under kontroll. Ökad smittspridning i Europa, med nya nedstängningar som följd är inte omöjligt – ett scenario som få förberett sig för. Privatekonomin hos konsumenterna kommer påverkas av eventuell ytterligare ökad arbetslöshet.

Allt detta samverkar för att skapa den framtid som komma skall. Och ju fler och större osäkerhetsfaktorer som finns, desto fler möjliga framtider kommer också att finnas.

 

Under September kommer vi publicera vår idé om ett antal möjliga framtider och hur man kan använda scenarios för att skapa högre resiliens i sitt eget företag Titeln är Shift happens: The End Of the Retail World As We Know It

 

 

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Skriv ut
Share on email
Email